Privatumo politikaŠioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nurodytos taisyklės nustato, kaip Uždarosios akcinės bendrovės Car solution, įmonės kodas 304846036, tinklapyje www.superdedes.lt  (toliau – Interneto svetainė) tvarkomi ir kam naudojami Jūsų asmens duomenys. Šios Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą asmeniui (toliau – Duomenų subjektui) apsilankius svetainėje ir/arba siekiant užsisakyti paslaugas, užpildžius užklausą.


1. Sąvokų apibrėžimai

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas);

1.2. Duomenų subjektas – šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Klientas, Kandidatas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ir neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija arba operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.4. Duomenų valdytojas, UAB Car solution, įmonės kodas: 304846036, adresas: Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, Tel.  +370 6 333 1515.

1.5. Klientas – veiksnus fizinis asmuo, besinaudojantis UAB Car solution teikiamomis paslaugomis.

1.6. Slapukai (angl. – cookies) – itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje svetainėje, standųjį diską. Jie leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Internetinėje svetainėje, išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.


2. Bendrosios nuostatos

2.1. Klientu šioje Privatumo politikoje laikomas bet kuris asmuo, užpildęs užklausos formą.

2.2. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.3. Šia Privatumo politika siekiama užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Klientui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Duomenų valdytojas, tvarkydama jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Klientus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti. Duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Privatumo politikoje nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, jog UAB Car solution galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis, užtikrinti Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę bei atitiktį jų lūkesčiams, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtas interesas.

2.4. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

2.4.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.4.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

2.4.3. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

2.4.4. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

2.4.5. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.5. Nurodydamas savo asmens duomenis,  Klientas sutinka, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka

2.6. Pateikdamas savo asmens duomenis, Klienas kartu suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas  tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.


3. Kokią informacija apie duomenų subjektą renkama

3.1.  Duomenų valdytojas gali rinkti sekančią informaciją:

3.1.1. tiesiogiai Duomenų subjekto pateiktą informacija (užpildant užklausą);

3.1.2. informacija, kai duomenų subjektas naudoja Duomenų valdytojo Interneto svetainę.

3.2. Kuomet Duomenų subjektas lankosi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, gali būti renkama informaciją, kuri atskleidžia Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Detalesnė informacija pateikiama – slapukų naudojimo politikoje

3.3. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų asmenų (įskaitant Skambinančiuosius telefonu), asmens duomenis: Vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

3.4. Duomenų valdytojo Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.), pagrindu.


4. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

4.1. Duomenų valdytojas, vykdydamas savo veiklą, Klientams teikia tarpininkavimo paslaugą įsigyjant automobilį.Atitinkamai, UAB Car solution  tvarko Klientų duomenis kaip Duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, o toliau duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslais.

4.2. Klientas, norėdamas gauti UAB Car solution teikiamas paslaugas, privalo užpildyti anketą, kad UAB Car solution atstovas galėtų su juo susisiekti.

4.3. Duomenų valdytojas Asmens duomenis gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu, tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų asmens duomenys: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

4.5. UAB Car solution, kaip duomenų valdytojas, gali pateikti duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kaip duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (teikia eksperto išvadas) ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis UAB Car solution, kaip duomenų valdytojo, vardu.


5. Kliento Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

5.1. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis, Duomenų valdytojas  įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

5.3. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo terminai yra sekantys:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasSaugojimo terminas
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas užklausų įvykdymo tikslais3 metai nuo užklausos įvykdymo dienos
Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslais 10 metų nuo paskutinio kontakto
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja duotą sutikimą atšaukti.

5.4. Pasibaigus šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatytiems terminams ir jei jie nebuvo pratęsti, Asmens duomenys bus sunaikinami Duomenų valdytojo taip, kad jų negalima būtų atgaminti ir atkurti.


6. Duomenų subjekto teisės

6.1. Duomenų subjektas, turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją, siekdamas įgyvendinti šias teises:

6.1.1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

6.1.2. teisę susipažinti su duomenimis;

6.1.3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

6.1.4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

6.1.5. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

6.1.6. teisę į duomenų perkeliamumą;

6.1.7. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, pranešdamas apie tai elektroniniu paštu info@superdedes.lt arba telefonu +370 (600) 00199.

6.3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai arba išsiunčiant paštu adresu – Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius arba elektroniniu paštu – info@superdedes.lt .

6.4. Teikiamas prašymas ar nurodymas privalo būti įskaitomas, būti pasirašytas, prašyme turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti. Taip pat turi būti nurodyta, kokia teise Duomenų subjektas nori pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai.


7. Slapukai

7.1. Šioje internetinėje svetainėje naudojamoji slapukai (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę ir saugomos Kliento kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Kliento kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti. Daugiau apie tai slapukų naudojimo politikoje


8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Klientu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

8.2. Interneto svetainės administratorius neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės administratorius taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Klientu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

8.3.  UAB Car solution pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.


Kontaktinė informacija

UAB Car solution
Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius

Tel. Nr. +370 (600) 00199

El. paštas: info@superdedes.lt